Copyright

De naam en illustraties van Meneer Snottebel mogen niet zomaar worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.

Aanvragen voor toestemming van gebruik kunnen gestuurd worden naar snottebel.booger.schnotz@gmail.com .